ŠPORTNI PARK PESNICA

Akronim: Športni park Pesnica

Sklad: ESRR

Vodilni partnerprijavitelj: Občina Pesnica

Ostali partnerji: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Vrednost operacije: 385.004,49 EUR

Vrednost sofinanciranja: 40.000,00 EUR

Glavni razlogi:

Ker se Občina Pesnica zaveda vse večjega pomena gibanja za zdravo in kakovostno življenje, želi tudi povečati površine, ki bodo omogočale čim bolj aktivno življenje, zato se bo na območju deponije zemeljskega materiala, južno od obstoječega nogometnega igrišča s tribunami, uredila javno dostopen športni park za vse generacije in medgeneracijsko druženje. Namen investicije je ureditev zunanjih igrišč za izboljšanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje programov za otroke, mlade, športne rekreativce ter za programe medgeneracijskega sodelovanja.

Občina Pesnica je na obravnavani lokaciji v letih 2018-2020 s pomočjo sredstev LAS OVTAR Slovenskih goric (EKSRP sklad) že izvedla investicijo PARK AKTIVNIH DOŽIVETIJ, v okviru katerega je uredila večnamensko površino z zunanjimi fitnes napravami in otroškimi igrali. Nameščenih je bilo 10 zunanjih fitnes naprav, otroškega igrala (100 m2) in masivne klope z naslonom (4 kosi).

Z izgradnjo asfaltiranih poti, kolesarskega poligona in pump-tracka bo omogočeno nemoteno in varno gibanje občanov na območju parka. Pump-track bo v okolje prinesel novo dimenzijo razvijanja urbanih športov. Za zagotovitev varnosti v cestnem prometu je potrebno z vzgojo otrok o pravilnem ravnanju v prometu pričeti čim prej. K temu bo prispeval novo urejeni učni kolesarski poligon.

Sestavni del nove ureditve je tudi igrišče za odbojko na mivki.

Postavljena bodo tudi dodatna otroška igrala (žičnica-tarzanka, plezalna piramida, ravnotežna naprava, dve plezalni napravi), ki vzpodbujajo izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa. Predvidena pa je tudi postavitev 10 trisedežnih klopi in postavitev 1 pametne klopi. Uredi se tudi ograja, v dolžini 322 m, pitnik in sanitarni objekt z vsemi potrebnimi priključki in inštalacijami.

Cilj operacije:

Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Specifični cilj investicije je uporabnikom športnega parka omogočiti dodatno možnost rekreacije, vzpodbujati zdrav način življenja ter tako prispevati k izboljšanju zdravstvene slike prebivalcev občine. Specifičniciljiinvesticijeso:

- izboljšani pogoji za kakovostno preživljanje prostega časa;

- spodbujanje trajnostne mobilnosti in varne vožnje kolesarjev;

- zagotovitev zelenih, sodobnih, kvalitetnih in varnih rekreacijskih površin;

- zagotoviti aktivno vključevanje prebivalcev v vseh obdobjih življenja, v rekreacijske in športne dejavnosti;

- omogočiti pogoje za kvalitetno izvedbo rekreativnih in športnih aktivnosti prebivalcev, športnikov ter obiskovalcev območja (turistov);

- krepitev gibalnih sposobnosti otrok in mladine;

- vzpodbujanje kolektivnega duha s skupinskimi športi;

- boljši estetski videz in večja urejenost območja in urbanega okolja; - višja kvaliteta bivanja in zmanjševanje odseljevanja prebivalstva;

- stimuliranje priseljevanja mladih družin na območje občine. - povečati dodano vrednost prostora;

- uporabnikom in prebivalcem občine zagotoviti urejene, ustrezno opremljene in okolju prijazne nepokrite površine za izvajanje rekreativnih in športnih aktivnosti;

- prispevati k večji stopnji zdravja vsem obiskovalcem in prebivalcem občine;

- povečati prepoznavnost posameznih rekreacijskih in športnih dejavnosti, ki so vzporedno vključene v ureditev parka (varno kolesarjenje, pump-track …);

- zagotoviti aktivno vključevanje prebivalcev v vseh obdobjih življenja v rekreacijske in športne dejavnosti;

- slediti Nacionalnemu programu športa, ki določa ciljne normativne športne površine na prebivalca (pokrite in nepokrite).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ukrep PRP 19.2.:Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg