VINO, PRIJAZNO DO OKOLJA

Celotna vrednost projekta: 55.754,55 EUR

Predvidenzneseksofinanciranja: 36.152, 50 EUR

Vodilni partner: Občina Sveta Ana

Partnerji: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Društvo vinogradnikov Sveta Ana v Slovenskih goricah

Opisoperacije: Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanja narave

Strateškicilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep: U4:Aktivnosti ininfrastrukturaza spodbujanjerabe obnovljivihvirovenergije inokoljuprijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga), novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti, novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja, večja vključenost mladih, žensk in drugih.

Trajanjeoperacije: 16 mesecev. Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Izzivi: Namen obravnavane operacije je vzpostaviti ustrezne pogoje za pričetek delovanja vinskega razstavnega prostora ob že obstoječi vinoteki, saj intimnost in enkratnost prostora pomembno vlivata na razpoloženje ob degustaciji vin okoliških vinogradnikov. Partnerji želijo prostor urediti na privlačen in tudi inovativen način, saj bodo v njem uredili predstavitev vinogradništva in vinarstva skozi različne oblike pridelovanja grozdja in nege vina: konvencionalno, intengrirano, ekološko in biodinamično. Z ureditvijo tega dela kleti v vinski razstavni prostor bo namreč zaokrožena turistično ponudbo kraja.

Cilji: Glavni cilj operacije so novi izvedbeni ukrepi na področju varovanja okolja. Na enem mestu bodo predstavljeni različninačini kmetovanjaoz.pridelovanja grozdja/vin. Predstavljeno bokonvencionalno kmetovanje, integrirana pridelava grozdja, ekološko vinogradništvo in biodinamika ali biološko-dinamična metoda gospodarjenja.

Aktivnosti:

Glavne aktivnosti operacije so:

- Ureditev kletnega razstavnega prostora, izvedba delavnic o različnih načinih pridelovanja grozdja in priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja,

-    Nabava petih steklenih panjev in priprava vsebin na temo različni načini pridelave grozdja ,

-    Nabava ene (1) vinske omare za vzorce vin.

Pričakovaniučinki: Z obravnavano operacijo želijo partnerji ohraniti in nadgraditi vinsko kulinarične zaklade pri Sveti Ani in jih ponuditi na enem mestu, ob tem pa želijo pridelovalce vina seznaniti in pritegniti k takšnemu kmetovanju, ki bi pozitivno vplivali na varovanje okolja. V kletnih prostorih občinske stavbe se ob že urejeni vinoteki nahaja del kleti, ki je še neizkoriščen.

Ciljneskupine: So vsi občani občine Sveta Ana in prebivalstvo s območja LAS OVTAR ter Slovenskih goric, posebej vsa vinogradništva društva in kmetovalci nasploh.

Kazalnikrezultata:

- Delavnice (2) o različnih načinih pridelave grozdja…

- Priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja

-      Spodbujanje vseživljenjskega učenja, pritegniti in seznaniti kmetovalce in tudi druge o različnih možnostih kmetovanja.

Ocena okoljskih učinkov: Operacija bo pripomogla, da bodo pridelovalci vina na konkretnih vzorcih in primerih spoznali druge, za okolje manj obremenjujoče načine pridelave grozdja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacijv okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si

www.lasovtar.si

skladi reg