LAS OVTAR Slovenskih goric

 

13. 1. 2016 je bilo ustanovljeno pogodbeno partnerstvo LAS Ovtar Slovenskih goric, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. V aktualnem programskem obdobju LAS Ovtar Slovenskih goric združuje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, torej skupaj 10 občin, na površini 402,9 km2 z nekaj več kot 43 tisoč prebivalci. Partnerji LAS so poleg občin tudi druge pravne in fizične osebe iz območja LAS, ki imajo skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega razvoja lokalnega območja. Njihov cilj je tudi prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturni dediščini, kulturni krajini in njenim elementom.

Predsednik LAS Ovtar Slovenskih goric je g. Mitja Horvat.

V okviru pogodbenega partnerstva RASG opravlja naloge vodilnega partnerja. LAS kot pogodbeno partnerstvo nima pravno formalne oblike, zato RASG zanj zagotavlja vse pogoje delovanja, vključno z davčno in matično številko in transakcijskim računom ter vodi ločene računovodske evidence.

V programskem obdobju 2014-2020 ima območje LAS na voljo 2.768.495,37 EUR evropskih sredstev, od tega 1.572.481,25 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 1.196.014,12 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpoložljiva sredstva se upravičencem dodeljujejo s postopki javnih pozivov, ki jih izvaja LAS. Doslej je RASG za LAS Ovtar že izvedla štiri javne razpise za približno 60 % razpoložljivih sredstev. O izboru projektov odločajo organi LAS na predlog ocenjevalne komisije, končne odločitve o financiranju pa izdata pristojna državna organa.

LAS lahko kandidira tudi na posebnih razpisih za sofinanciranje projektov sodelovanja. Iz tega naslova je LAS Ovtar (zanj RASG) že izvaja projekt GLAMUR, v katerem kot partnerji sodelujejo še LAS Prlekija, LAG Vulkanland (Avstrija) in Verein Genuss am Fluss (Avstrija). RASG je v začetku leta 2020 skupaj z nekaterimi partnerskimi LAS pripravila in oddala tudi 8 projektov sodelovanja, ki so v postopku potrjevanja na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja.

LAS Ovtar Slovenskih goric se vsako leto predstavlja tudi na sejmih KOS v Lenartu in AGRA v Gornji Radgoni, občasno pa tudi na manjših prireditvah v sosednji Avstriji.

Vsako leto se pod pokroviteljstvom LAS Ovtar izvaja stalna nedeljska animacijska oddaja na Radiu Slovenske gorice z naslovom Ovtarjeva košara, kjer se predstavlja lokalna ponudba z območja LAS Ovtar. 

RASG je tudi partner DRSP – Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki zastopa interesa LAS v odnosu do pristojnih državnih organov.