Ovtar pod kozolcem

VZPOSTAVITEV UČILNICE V NARAVI ZA NOVA ZELENA DELOVNA MESTA IN AKTIVIRANJE OVTAR POTENCIALOV - Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: OVTAR POD KOZOLCEM

Celotna vrednost operacije: 50.591,97 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 23.814,67 EUR

Nosilec operacije: ŠTAJERSKI INOVACIJSKI CENTER MARIBOR, PE SLOVENSKE GORICE

Partnerja: Občina Cerkvenjak, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

Opis:

Operacija OVTAR POD KOZOLCEM rešuje izziv neizkoriščenosti razvojnih možnosti območja LAS Ovtar Slovenskih goric. Z realizacijo novega delovnega mesta in vključitvijo lokalnega prebivalstva v organizirane dogodke primarno ciljamo na doprinos k cilju SLR Ustvarjanje novih delovnih mest.

Druge strateške cilje dosegamo z izvedbo naslednjih glavnih aktivnosti:

  • izvedba 3 celodnevnih dogodkov »Gremo na podeželje«, kjer se bodo prepletale gibalne, kreativne in izobraževalne aktivnosti s trajnostnim potencialom,
  • razvoj 2 inovativnih produktov (trajnostna učilnica in točke srečanj), 1 novega pristopa po tehniki Puzzle in 1 novega modela aktiviranja ranljivih skupin,
  • mreženje društev, pridelovalcev in predelovalcev s področja LAS Ovtar.

Cilj:

Osnovni cilj operacije je v osrčju Slovenskih goric po načelih starodavne kmečke arhitekture postaviti avtohtoni prostor za druženje, povezovanje in promocijo vseh, ki ustvarjajo na predmetnem območju in ga postaviti ob bok grajski in cerkveni arhitekturi. Ciljne skupine, vključene v operacijo, so lokalni pridelovalci, društva in lokalni prebivalci območja LAS Ovtar, še posebej ranljive skupine (mladi, brezposelni, ženske, invalidi in starejši).

Pričakovani učinki so izboljšanje ugodja prebivalcev LAS Ovtar, aktivacija mladih, rast pridelave in potrošnje lokalnega sadja in zelenjave –> izboljšanje kakovosti življenja ljudi na podeželju.

Kazalniki: 1 novo ustvarjeno delovno mesto, 8 dodatnih ponudnikov v Ovtarjevi mreži, 15 vključenih inštitucij in 6 novih programov za učenje, osveščanje in motivacijo.

Operacija se izvaja v dveh fazah, skupaj traja 26 mesecev.

Primarni cilj operacije: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl