ŠPORTNI PARK PESNICA

Akronim: Športni park Pesnica

Sklad: ESRR

Vodilnipartnerprijavitelj: Občina Pesnica

Ostalipartnerji: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Vrednostoperacije: 385.004,49 EUR

Vrednostsofinanciranja: 40.000,00 EUR

Glavnirazlogi:

Ker se Občina Pesnica zaveda vse večjega pomena gibanja za zdravo in kakovostno življenje, želi tudi povečati površine, ki bodo omogočale čim bolj aktivno življenje, zato se bo na območju deponije zemeljskega materiala, južno od obstoječega nogometnega igrišča s tribunami, uredila javno dostopen športni park za vse generacije in medgeneracijsko druženje. Namen investicije je ureditev zunanjih igrišč za izboljšanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje programov za otroke, mlade, športne rekreativce ter za programe medgeneracijskega sodelovanja.

Občina Pesnica je na obravnavani lokaciji v letih 2018-2020 s pomočjo sredstev LAS OVTAR Slovenskih goric (EKSRP sklad) že izvedla investicijo PARK AKTIVNIH DOŽIVETIJ, v okviru katerega je uredila večnamensko površino z zunanjimi fitnes napravami in otroškimi igrali. Nameščenih je bilo 10 zunanjih fitnes naprav, otroškega igrala (100 m2) in masivne klope z naslonom (4 kosi).

Z izgradnjo asfaltiranih poti, kolesarskega poligona in pump-tracka bo omogočeno nemoteno in varno gibanje občanov na območju parka. Pump-track bo v okolje prinesel novo dimenzijo razvijanja urbanih športov. Za zagotovitev varnosti v cestnem prometu je potrebno z vzgojo otrok o pravilnem ravnanju v prometu pričeti čim prej. K temu bo prispeval novo urejeni učni kolesarski poligon.

Sestavni del nove ureditve je tudi igrišče za odbojko na mivki.

Postavljena bodo tudi dodatna otroška igrala (žičnica-tarzanka, plezalna piramida, ravnotežna naprava, dve plezalni napravi), ki vzpodbujajo izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa. Predvidena pa je tudi postavitev 10 trisedežnih klopi in postavitev 1 pametne klopi. Uredi se tudi ograja, v dolžini 322 m, pitnik in sanitarni objekt z vsemi potrebnimi priključki in inštalacijami.

Ciljoperacije:

Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Specifični cilj investicije je uporabnikom športnega parka omogočiti dodatno možnost rekreacije, vzpodbujati zdrav način življenja ter tako prispevati k izboljšanju zdravstvene slike prebivalcev občine. Specifičniciljiinvesticijeso:

- izboljšani pogoji za kakovostno preživljanje prostega časa;

- spodbujanje trajnostne mobilnosti in varne vožnje kolesarjev;

- zagotovitev zelenih, sodobnih, kvalitetnih in varnih rekreacijskih površin;

- zagotoviti aktivno vključevanje prebivalcev v vseh obdobjih življenja, v rekreacijske in športne dejavnosti;

- omogočiti pogoje za kvalitetno izvedbo rekreativnih in športnih aktivnosti prebivalcev, športnikov ter obiskovalcev območja (turistov);

- krepitev gibalnih sposobnosti otrok in mladine;

- vzpodbujanje kolektivnega duha s skupinskimi športi;

- boljši estetski videz in večja urejenost območja in urbanega okolja; - višja kvaliteta bivanja in zmanjševanje odseljevanja prebivalstva;

- stimuliranje priseljevanja mladih družin na območje občine. - povečati dodano vrednost prostora;

- uporabnikom in prebivalcem občine zagotoviti urejene, ustrezno opremljene in okolju prijazne nepokrite površine za izvajanje rekreativnih in športnih aktivnosti;

- prispevati k večji stopnji zdravja vsem obiskovalcem in prebivalcem občine;

- povečati prepoznavnost posameznih rekreacijskih in športnih dejavnosti, ki so vzporedno vključene v ureditev parka (varno kolesarjenje, pump-track …);

- zagotoviti aktivno vključevanje prebivalcev v vseh obdobjih življenja v rekreacijske in športne dejavnosti;

- slediti Nacionalnemu programu športa, ki določa ciljne normativne športne površine na prebivalca (pokrite in nepokrite).

Naložbosofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

UkrepPRP19.2.:Podporazaizvajanjeoperacijvokvirustrategijelokalnegarazvoja,kigavodiskupnost

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

VINO, PRIJAZNO DO OKOLJA

Celotnavrednostprojekta: 55.754,55 EUR

Predvidenzneseksofinanciranja: 36.152, 50 EUR

Vodilnipartner: Občina Sveta Ana

Partnerji: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Društvo vinogradnikov Sveta Ana v Slovenskih goricah

Opisoperacije: Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanja narave

Strateškicilj:C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep:U4:Aktivnosti ininfrastrukturaza spodbujanjerabe obnovljivihvirovenergije inokoljuprijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga), novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti, novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja, večja vključenost mladih, žensk in drugih.

Trajanjeoperacije: 16 mesecev. Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Izzivi: Namen obravnavane operacije je vzpostaviti ustrezne pogoje za pričetek delovanja vinskega razstavnega prostora ob že obstoječi vinoteki, saj intimnost in enkratnost prostora pomembno vlivata na razpoloženje ob degustaciji vin okoliških vinogradnikov. Partnerji želijo prostor urediti na privlačen in tudi inovativen način, saj bodo v njem uredili predstavitev vinogradništva in vinarstva skozi različne oblike pridelovanja grozdja in nege vina: konvencionalno, intengrirano, ekološko in biodinamično. Z ureditvijo tega dela kleti v vinski razstavni prostor bo namreč zaokrožena turistično ponudbo kraja.

Cilji: Glavni cilj operacije so novi izvedbeni ukrepi na področju varovanja okolja. Na enem mestu bodo predstavljeni različninačini kmetovanjaoz.pridelovanja grozdja/vin. Predstavljeno bokonvencionalno kmetovanje, integrirana pridelava grozdja, ekološko vinogradništvo in biodinamika ali biološko-dinamična metoda gospodarjenja.

Aktivnosti:

Glavne aktivnosti operacije so:

- Ureditev kletnega razstavnega prostora, izvedba delavnic o različnih načinih pridelovanja grozdja in priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja,

-    Nabava petih steklenih panjev in priprava vsebin na temo različni načini pridelave grozdja ,

-    Nabava ene (1) vinske omare za vzorce vin.

Pričakovaniučinki: Z obravnavano operacijo želijo partnerji ohraniti in nadgraditi vinsko kulinarične zaklade pri Sveti Ani in jih ponuditi na enem mestu, ob tem pa želijo pridelovalce vina seznaniti in pritegniti k takšnemu kmetovanju, ki bi pozitivno vplivali na varovanje okolja. V kletnih prostorih občinske stavbe se ob že urejeni vinoteki nahaja del kleti, ki je še neizkoriščen.

Ciljneskupine: So vsi občani občine Sveta Ana in prebivalstvo s območja LAS OVTAR ter Slovenskih goric, posebej vsa vinogradništva društva in kmetovalci nasploh.

Kazalnikrezultata:

- Delavnice (2) o različnih načinih pridelave grozdja…

- Priprava, oblikovanje in tisk brošure o različnih načinih pridelave grozdja

-      Spodbujanje vseživljenjskega učenja, pritegniti in seznaniti kmetovalce in tudi druge o različnih možnostih kmetovanja.

Ocena okoljskih učinkov: Operacija bo pripomogla, da bodo pridelovalci vina na konkretnih vzorcih in primerih spoznali druge, za okolje manj obremenjujoče načine pridelave grozdja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacijv okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

KAJ NAS UČI MURA

V okviru operacije sodelovanja želimo vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem Nature 2000. Razviti želimo visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem bomo zagotovili tudi ključne ekosistemske storitve. V okviru operacije bodo izvedene investicije v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območja varstva narave in naravnih vrednot. Pri tem bo dan poudarek ciljem varstva narave, kakovostne interpretacije in možnosti doživljanja narave, kulturne dediščine in krajine ter trajnostne mobilnosti obiskovalcev.

Povečati želimo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 predvsem ob reki Muri. Pri tem bomo upoštevali sinergije s področji varstva kulturne dediščine in turizma. Pri izvedbi operacije bo dan poudarek na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.

Operacija sodelovanja je zasnovana na način, da poveže različna območja LAS, da z revitalizacijo in preureditvijo obstoječih zelenih površin ustvarijo omrežje interpretacijskih središč s podporno infrastrukturo za obiskovalce, ki bo izboljšalo kakovost turistične ponudbe na celotnem območju predvsem pa pomagalo ohranjati kulturno in naravno dediščino. Osrednja zelena hrbtenica – Mura – pa pri tem predstavlja omrežje rekreacijskih povezav na obeh straneh Mure ter z zelenimi biseri v ogrlici – posameznimi interpretacijskimi središči »podeželski zeleni sistem«.

Aktivnosti operacije so enakomerno porazdeljene med partnerji, prav tako pa vsaka posamezna aktivnost vključuje tudi skupne aktivnosti. Vsi partnerji se v operaciji vključujejo z vsemi zastavljenimi aktivnostmi v obsegu, kot so bile za to zaznane potrebe in cilji na posameznem območju.

1. Vodenje in koordinacija projekta

2. Priprava interpretacijskih in učnih vsebin

V okviru te aktivnosti želimo pripraviti interpretacijske in učne vsebine za šest interpretacijskih točk ob Muri. Zunanji izvajalec bo pripravil besedila – učne vsebine, vključno z e-kvizom. Partnerji bomo sodelovali pri pripravi vsebin in e-kviza ter zagotovili potrebni fotografski material (v okviru stroškov dela).

3. Razvoj interpretacijske infrastrukture

V okviru te aktivnosti želimo pripraviti podlage za informacijske table.

Zunanji izvajalci bodo oblikovali informacijske table (lesena konstrukcija s kovinskimi tablami, skladno z zakonodajnim okvirom)Izdelali mobilno aplikacijo s QR kodo za e-kviz na temo reke Mure.

4. Vzpostavitev interpretacijskih točk na terenu

Vzpostavitev petih interpretacijskih točk (dve LAS Prlekija, po eno na vsak ostali LAS) v obliki učnih poti z postavitvijo tabel in spremljevalne infrastrukture

5. Vzpostavitev mreže interpretacijkih točk ob Muri

 • Priprava vsebin za trajnostni načrt promocije/ trženja mreže interpretacijskih točk ob Muri (pregled možnih vsebin, usklajevanje s strokovnjaki ali so vsebine usklajene z Naturo 2000, UNESCO – Biosfernim območjem ob Muri ipd.)
 • Pregled in potrditev zbranih vsebin za trajnostni načrt
 • Priprava trajnostnega načrta promocije/ trženja mreže interpretacijskih točk ob Mur

6. Promocija in obveščanje

Priprava in predstavitev operacije na uvodni, zaključni in vmesnih novinarskih konferencah.

Pripravili in natisnili bomo zloženke in časopis Biomura in vsebine za objavo o operaciji na spletnih straneh in medijih.

SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:

 • 1 vzpostavljena mreža interpretacijskih središč, ki je mišljena kot turistični produkt/storitev.
 • 4 dogodki za zdrav življenjski slog (pohodi ob Muri).
 • 2 interpretacijski točki kot učni poligon za ozaveščanje pomena narave in naravnih virov in kot območje za aktivno preživljanje prostega časa v sozvočju z naravo in kot prikaz ERK ukrepov za trajnostno upravljanje s stoječimi vodami ob reki Muri
 • 1 komplet pripravljene interpretacijske in učne vsebine
 • 200 mladih vključenih v aktivnosti in izvedeno usposabljanje za interpretatorje.

Trajanje operacije: 23 mesecev; od 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Partnerji v operaciji:

 • LAS Prlekija (vodilni partner)
 • LAS Goričko 2020
 • LAS Ovtar Slovenskih goric
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

HUMUSPROJEKT - HÖGI

Vključeni partnerji:

 • LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 • LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah
 • LAS Regija Oststeiermark GmbH, Avstrija

Opis projekta:
Pilotni projektni predlog povezuje dve državi: Slovenijo, in Avstrijo. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji, bomo k sodelovanju povabili okoli 15 kmetij na območju LAS. Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili prevedli in prilagodili bomo aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov glede vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Izvedli bomo posvet Akademija HUMUS v Sloveniji, organizirali izobraževanje (okroglo mize), ter poslali dvakrat na izobraževanjeokoli 30 oseb na dneve humusa v Kaindorf na akademiji Humus. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu, ki hkrati zaradi vezave CO2 zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje zelo obremenjuje. 

Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8.000 ton in 100.000 ton po petih letih. S pomočjo pridobljenega CO2 certifikata ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom – zanimivost za turiste (povečanje dohodkov iz turizma), želimo povečati regionalno uspešnost, inovativno združiti mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgraditi obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe,  predvsem pa izdelati inovativno mednarodno bazo podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Pri LAS Ovtar Slovenskih goric sodeluje kot notranji partner Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.

Cilji projekta sodelovanja:

 • povečanje vsebnosti humusa in posledična vezava CO2 v tla (pozitiven vpliv v kmetijstvu in na okolje),
 • priprava aplikacije (prevod v slovenski jezik) z namenom vzpostavitve (zbiranja) podatkov o vsebnosti humusa v projektnih regijah,
 • mednarodna izmenjava in nadgradnja že obstoječih praks ter metod za povečanje humusa v tleh.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Nabor 15 kmetij za vzorčenje tal,
 • Organiziranje posveta HUMUS v Sloveniji,
 • Ogled dobrih kmetijskih praks v Avstriji
 • Udeležba na akademiji Humus,
 • Izvedba delavnic za ranljive skupine na temo priprave komposta in pomena humusa na vrtu,
 • Vzpostavitev pilot sistema čipiranja ločevanja odpadkov,
 • Vodenje projekta,
 • Promocija aktivnosti in rezultatov projekta.

Celotna vrednost projekta za LAS Ovtar Slovenskih goric in KGZS Zavod Ptuj znaša z DDV 86.413,47 (brez DDV 78.997,50 EUR), pri čemer znaša znesek sofinanciranja operacije 67.147,89 EUR.

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

NAŠA DRAVA

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte ustvarjajo pogoje za nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta. Te potenciale smo v mednarodnem partnerstvu, ki je 45 člansko, tudi prepoznali.

PARTNERSTVO:

Ponosni smo na več sektorsko sestavo partnerstva, saj so v vrstah partnerjev poleg Lokalnih akcijskih skupin (LAS) zastopane še lokalne skupnosti, javni zavodi, različna društva in podjetja.

Sestava partnerstva:

10 Lokalnih akcijskih skupin (8 slovenskih in 2 hrvaški),

20 lokalnih skupnosti (19 slovenskih in 1 hrvaška)

7 javnih zavodov (6 slovenskih in 1 hrvaški)

6 društev

2 podjetji

NAMEN PROJEKTA:

Turizem kot eden izmed ključnih dejavnikov družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Prav zaradi tega je postal nuja za zagotovitev dolgoročnega in trajnostnega razvoja na makro ravni destinacij in na mikro ravni vsakega območja, ki se pojavlja kot turistična destinacija in v turistični dejavnosti. Slovenija je dežela številnih izjemnih krajin, ki predstavljajo slovensko identiteto in so prepoznavne tudi v evropskem merilu.

 • Obogatiti dogajanje na in ob reki ob upoštevanju naravovarstvenih standardov;
 • Postaviti območje ob Dravi na 5 zvezdični doživljajski turistični seznam;
 • Razvoj novih zelenih turističnih produktov, v katerih šport, narava in zgodovina nastopajo sočasno z roko v roki;
 • Nakup raftov, prikolic, kajakov, kanujev in vse potrebne opreme za varen spust po Dravi;
 • prenova Čigre- turistične ladjice na Ptujskem jezeru z vgraditvijo avdio vodiča;
 • obnova čolna za vleko splava;
 • izdelava turističnega splava;
 • postavitev počivališč s parkovno urbano opremo;
 • nakup e-koles in postavitev e-postajališč vzdolž reke;
 • nakup osnovne opreme za zatiranje tujerodnih invazivk za potrebe ohranitve biodiverzitete;
 • mobilna aplikacija Drava Bike, aplikacija s predstavitvijo Dravske kolesarske poti, obogatena z ostalimi vsebinami ob reki Dravi;
 • nakup električnega vozila ;
 • info table.
 • promocijski dogodki in promocija aktivnosti, oblikovanje 5 zvezdičnega doživetja ob Dravi;
 • izdelava monitoringa ptic ob Dravi, e-vodnika po Dravi, e-koledarja prireditev;
 • izdelan, vzpostavljen in implementiran model trajnostnega obiskovanja struge;
 • izvedba načrta vodenja šolskih skupin vzdolž Drave, za spoznavanje naravne pestrosti ob Dravi;
 • izvedba 16 tematskih delavnic: glažutarstvo, izpiranje zlata, splavarjenje, arheologija, pomen Drave za gospodarstva ob njej, rancarija, podeljevanje pravic za izpiranje zlata, zgodovina Drave od avstrijske meje do Ormoža;
 • izdelava projektne dokumentacije za vodno vlečnico;
 • izdelava idejne zasnove za vstopno izstopna mesta (za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki vzdolž slovenskega obrežja).

Operacija, ki jo delno sofinancira EU iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3, predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e-mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e-koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.

CILJI PROJEKTA:

 • Razvoj in implementacija skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja;
 • Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin ( organizacija prostovoljske delovne akcije v sodelovanju z Občino Hajdina In Zavodom PIP);
 • Vzpostavitev Mobilne Aplikacija Drava Bike – Dravska kolesarska pot;
 • Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi;
 • Obnova čigre - turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdio vodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi;
 • Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e-koles vzdolž Drave;
 • Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi;
 • Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Prosti čas in izleti kot element turistične vrednostne verige vključujejo turistične organizacije, neodvisne turistične vodnike, prevozne vodnike, različne turistične pakete, ki omogočajo gostom doživeti destinacijo. To edinstvenost in še »neraziskanost« destinacije območja predstavlja reka Drava, ki teče skozi deset vključenih LAS in je neizkoriščen naravni potencial, ki povezuje dve regiji in dve državi in kar kliče po povezovanju in sodelovanju. Večja prepoznavnost reke kot športno, naravovarstvenega turističnega potenciala, ki ga bomo z inovativnim povezovalnim pristopom razvili v nov rekreacijsko naravovarstven turistični produkt, daje podlago razvoju novih t.i. Zelenih delovnih mest. To je tudi povod za operacijo sodelovanja, ki pokriva celoten slovenski del struge reke Drave, čez mejo na Hrvaško do sotočja reke Mure in Drave. V preteklosti se je vzdolž reke Drave vzpostavilo odlično sodelovanje na temo vzpostavitve Dravske kolesarske poti in s tem njena ponovna obuditev. S to operacijo pa želimo nadgraditi vsebine na kolesarski poti z ostalimi možnostmi rekreacije oziroma zadrževanja ob reki Dravi. Ob razvoju športnih aktivnosti na in ob reki Dravi, imajo izjemno pomemben delež pri razvoju vsebin, ki privabljajo ob reko, še zgodovinske vsebine, kot so izpiranje zlata, splavarstvo, glažutarstvo…. Za vsakega nekaj. Pri vsebini izpiranja zlata bomo krepili mednarodno sodelovanje, posledično bo prišlo do intenzivne izmenjave znanj z partnerji iz LAG Mura Drava, ki te vsebine že predstavljajo. Na vsebini varovanja okolja bomo izvedli izmenjavo znanj s področja vključevanja otrok in informiranja slednjih s poudarkom na ohranitvi in varovanju naravne dediščine in biodiverzitete, kar bomo izvajali z drugim hrvaškim partnerjem LAG Međimurski doli i bregi.

Aktivnosti v okviru Projekta NAŠA DRAVA lahko delimo na investicijske in neivnesticijske vsebine:

Med investicijske vsebine spadajo:

 • Nakup raftov, prikolic, kajakov, kanujev in vse potrebne opreme za varen spust po Dravi;
 • prenova Čigre- turistične ladjice na Ptujskem jezeru z vgraditvijo avdio vodiča;
 • obnova čolna za vleko splava;
 • izdelava turističnega splava;
 • postavitev počivališč s parkovno urbano opremo;
 • nakup e-koles in postavitev e-postajališč vzdolž reke;
 • nakup osnovne opreme za zatiranje tujerodnih invazivk za potrebe ohranitve biodiverzitete;
 • mobilna aplikacija Drava Bike, aplikacija s predstavitvijo Dravske kolesarske poti, obogatena z ostalimi vsebinami ob reki Dravi;
 • nakup električnega vozila ;
 • info table.

Med aktivnosti mehkejših vsebin spadajo:

 • promocijski dogodki in promocija aktivnosti, oblikovanje 5 zvezdičnega doživetja ob Dravi;
 • izdelava monitoringa ptic ob Dravi, e-vodnika po Dravi, e-koledarja prireditev;
 • izdelan, vzpostavljen in implementiran model trajnostnega obiskovanja struge;
 • izvedba načrta vodenja šolskih skupin vzdolž Drave, za spoznavanje naravne pestrosti ob Dravi;
 • izvedba 16 tematskih delavnic: glažutarstvo, izpiranje zlata, splavarjenje, arheologija, pomen Drave za gospodarstva ob njej, rancarija, podeljevanje pravic za izpiranje zlata, zgodovina Drave od avstrijske meje do Ormoža;
 • izdelava projektne dokumentacije za vodno vlečnico;
 • izdelava idejne zasnove za vstopno izstopna mesta (za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki vzdolž slovenskega obrežja).

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave;
 • razvit turistično športno naravoslovni produkt;
 • oblikovan e-vodnik po reki Dravi – tematike: narava, izobraževanje, šport, zgodovina, prireditve;
 • izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih;
 • izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico;
 • pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi;
 • vzpostavljena športno turistična infrastruktura.

FINANČNI OKVIR PROJEKTA:

Predvidena skupna vrednost projekta vseh partnerjev znaša 914.872,55 €, od tega je predvidenih 671.404,38 € nepovratnih sredstev.

TRAJNOST:

V pripravo projekta NAŠA DRAVA smo šli z vizijo razvoja dodatnih vsebin obstoječim živečim projektom, zanimalo nas je predvsem, kje je lahko naš doprinos k razvoju dodatne ponudbe, razvoju novih inovativnih in doživljajsko naravnanih produktov, kako lahko vključimo obstoječe akterje na in ob reki v skupno zgodbo in skupaj ustvarimo nov 5 zvezdični zeleni produkt, ki bo dostopen in dovolj atraktiven, da ga tako obiskovalci kot tudi ponudniki vzamejo za svojega. Z vsemi zastavljenimi cilji in rezultati se tako za zagotavljanje trajnosti ni potrebno bati.

Vodilni partner projekta LAS Bogastvo podeželja, mag. Mojca Metličar

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Zeleni biznis

ZELENO PODJETNIŠTVO V SLOVENSKIH GORICAH - ZELENI BIZNIS (ukrep LEADER 19.2)

Udeleženci izobraževanja pridobijo znanja za samostojno uporabo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, komunicirajo v nemškem jeziku, osvojijo veščine poslovnega bontona in javnega nastopanja. Znajo izbrati ustrezno pravno organizacijsko obliko za svojo dejavnosti, upoštevajo načela zelenega delovnega mesta in zdravega življenjskega sloga.

Program je sestavljen iz 6 modulov:

 • Računalniško opismenjevanje;
 • Poslovna komunikacija v nemškem jeziku;
 • Komunikacija in bonton, retorika in javno nastopanje;
 • Organizacijski vidik poslovanja;
 • Zelena pisarna;
 • Promocija zdravja na delovnem mestu.

Posamični moduli obsegajo različno število pedagoških ur, program skupaj traja 122 ur.

POGOJI ZA VKLJUČITEV: v program se lahko vključijo prebivalci LAS Ovtar Slovenskih goric na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta  Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj.

Udeležba je možna na posamezni modul ali v kompletu in je za udeležence brezplačna.

OSTALE INFORMACIJE:

Akronim operacije: ZELENI BIZNIS

Celotna vrednost operacije: 41.182,47 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 29.813,87 EUR

Nosilec operacije: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Partner: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Opis operacije:

Z izvedbo operacije se rešujejo potrebe po vseživljenjskem učenju, večgeneracijskega in medgeneracijskega sodelovanja, prenosa znanja na mlajše generacije ter spodbujanje vključevanja mladih, žensk ter  drugih ranljivih skupin v podporno okolje za boljše življenje.

Cilji operacije:

 • Medgeneracijska vključenost v socialno podjetništvo,
 • Razvoj in nadgradnja samostojne uporabe informacijske-komunikacijske tehnologije,
 • Spodbujanje podjetniške miselnosti ter ozaveščati o pomenu varovanja okolja in ohranjanje narave.

Glavne aktivnosti:

Modul I Računalniško opismenjevanje

Modul II Poslovna komunikacija v nemškem jeziku

Modul III Komunikacija in bonton; retorika in javno nastopanje

Modul IV Organizacijski vidik poslovanja

Modul V Zelena pisarna

Modul VI Promocija zdravja na delovnem mestu

Pričakovani učinki operacije:

Udeleženci samostojno uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri svojem delu, komunicirajo v nemškem jeziku, osvojijo veščine poslovnega bontona ter javnega nastopanja. Znajo izbrati ustrezno pravno organizacijsko obliko dejavnosti ter jo registrirati kot svojo samostojno dejavnost, kar omogoča reševanje problema brezposelnosti.  Pri svojem delu upoštevajo načela zelenega delovnega mesta in vidike zdravega življenjskega sloga.

Kazalniki: 1 ohranitev delovnega mesta, 6 izobraževalnih modulov (2 inovativna modula), število udeležencev izobraževanja v posameznem modulu (12 udeležencev/modul), 1 izvedena strokovna ekskurzija na terenu.

Operacija se izvaja v 1 fazi, traja 19 mesecev

Primarni cilj operacije: Razvoj osnovnih storitev, podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga).PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

Center lokalne ponudbe

CENTER LOKALNE PONUDBE - Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: CLP

Celotna vrednost operacije: 72.311,50 EUR

Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.997,64 EUR

Nosilec operacije: VDC POLŽ Maribor, Enota Lenart.

Partnerja: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. in Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Opis operacije:

Z operacijo se na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart zažene Center lokalne ponudbe, z lokalno ponudbo Slovenskih goric namenjeno široki potrošnji na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in širše, tudi obiskovalcem tega območja.

V ta namen se v okolju omogoči tudi novo delovno mesto. V centru se bodo usposabljali in vključevali tudi uporabniki iz VDC-ja . V prvi fazi potekajo priprave in aktivnosti vseh partnerjev vse do otvoritve centra, ki bo predvidoma v mesecu juniju. V drugi fazi pa otvoritev in delovanje centra.

V okviru projekta bomo:

 • usposobili zaposlene in uporabnike za sodelovanje pri izvajanju informativno turistične ponudbe Slovenskih goric,
 • izdelali 2 različna turistična prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale,
 • izpeljali dve delavnici na temo promocije ekoloških živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti,
 • razširili ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov ter razširili turistično informativno ponudbo,
 • razvili več novih izdelkov VDC POLŽ Maribor za promocijo Slovenskih goric.

Operacija se izvaja v dveh fazah, skupaj traja 24 mesecev.

Primarni cilj operacije: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov.

Pričakovani rezultati: Ustvarjena nova delovna mesta in zaposlitve.

PRP LEADER

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl